دسته بندی: روایت زنانه

شاه حاجی

شهناز حاجی شاه

فقط تعداد کمی از مدافعان و چند دختر جوان در شهر …

ادامه مطلب
رودباری

صدیقه رودباری

صدیقه و دوستانش تازه به مقرر برگشته بودند هیچ کس فکر …

ادامه مطلب
راحله

راحله

راحله با پدرش هم نظر نیست. او نمی‌خواهد مهریه‌اش را طوری …

ادامه مطلب
امجد2

مریم امجد

شهر سقوط کرده بود و دستور عقب نشینی به آبادان صادر …

ادامه مطلب
images

بی پولی

همسرش معتاد شده و او بخاطر دخترش مجبور است هر سختی …

ادامه مطلب
زن مسلمان

نسیبه بنت کعب مازینه

جنگ اُحد در حال مغلوبه شدن بود و جان رسول خدا …

ادامه مطلب